STATUT FUNDACJI PasjoNacja

(18 marca 2021)

 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja PasjoNacja zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Bożenę Seweryn

Zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 18 marca 2021 r. Repertorium A numer 1068/2021 sporządzonym przez Karolinę Pawełczyk zastępcę notariusz Alicji Świergot w prowadzonej przez notariusz Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Stawowej 8/5, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§2

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§3

Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru KRS

 

§4

 1. Siedzibą Fundacji są Katowice (40–319 ).

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§5

Właściwym ministrem ze względów na cele fundacji jest Minister właściwy do spraw  edukacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność oświatowa,  w tym również polegająca na kształceniu studentów,

 2. Działalność kulturalna,

 3. Dobroczynność,

 4. Działalność naukowa,

 5. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 6. Działalność w zakresie ochrony środowiska.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności poprzez:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury;

 2. Organizowanie projektów i programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w tym projektów mających na celu niwelowanie problemów społecznych czy uświadamianie;

 3. Prowadzenie wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji i różnorakich akcji społecznych, edukacyjnych oraz artystycznych - stacjonarnie i/lub online;

 4. Organizowanie i prowadzenie krajowej i międzynarodowej działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i artystycznej;

 5. Wspieranie, promocja i upowszechnianie wszystkich dziedzin kultury;

 6. Popieranie i propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa polskiego poprzez działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i artystycznej.

 7. Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie idei demokratycznych;

 8. Zapobieganie poprzez edukację, sztukę i rozwój kulturalny różnorakim problemom społecznych;

 9. Wspieranie aktywności artystycznej i społecznej, poprzez organizowanie wystaw, imprez kulturalnych, wernisaży, pokazów, koncertów, eventów, happeningów, spektakli i  innych form działalności społeczno – kulturalnej;

 10. Współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, arteterapeutami, psychologami, trenerami oraz wolontariuszami;

 11. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową;

 12.  Propagowanie rozwoju pasji u dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych, oraz organizację nowych form popularyzacji tych idei.

 13.  Organizację działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

 14.  Działania mające na celu rozwój świadomości egzystencjonalnej człowieka. 

 

§8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym profilu działania.

 

Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działania.

 

§10

Dochody Fundacji pochodzą z :

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji, subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek, aukcji, licytacji i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych oraz innych dochodów kapitałowych

 

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§12

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).

 2. Przekazywać majątku organizacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywać majątku organizacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

§13

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,

 2. Fundacja może posiadać Radę Fundacji,

 3. Do kompetencji Fundatorów należy powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz Rady Fundacji,

 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i  Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium,

 5. Rozpatrywanie  i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji

 6. Fundatorzy podejmują swe decyzje w formie pisemnych postanowień.

 7. Fundatorzy podejmują postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie

 

Zarząd Fundacji

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób, powoływany i odwoływany przez Fundatorów drodze uchwały na czas nieoznaczony 

 2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

 3. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków nie więcej jednak niż ½ składu.

 4. Członkostwo członka Zarządu wygasa w przypadku:

  1. złożenia rezygnacji,

  2. śmierci

  3. odwołania członka Zarządu zgodnie z ust.6 poniżej.

 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

  2. nienależytego wypełniania funkcji w Zarządzie

  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu

  4. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest jego prezesem.

 7. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalają Fundatorzy w drodze uchwały

 

§15

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

 2. Do zadań Zarządu należy:

  1. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  2. uchwalanie regulaminów,

  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  4. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji i innych przysposobień majątkowych,

  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji

 

§16

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§17

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego lub metoda obiegową przez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.

 

Sposób Reprezentacji

§18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw majątkowych powyżej kwoty dziesięć tysięcy złotych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty dziesięć tysięcy złotych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu jednocześnie.

 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

 

Zmiana Statutu

§19

 1. Statut może być zmieniany.

 2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Fundatorów. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

§20

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.

 2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy udzielając Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust.1.

 

Likwidacja Fundacji

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpanie się jej środków finansowych i majątku, na podstawie decyzji podjętej przez Fundatorów.

 2. Likwidacje Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

 

Decyzje zastrzeżone dla Fundatorów

§22

 1. Ilekroć niniejszy statut przewiduje podjęcie określonych decyzji lub wyrażenie zgody przez Fundatora, w sprawie trybu podjęcia decyzji przez Fundatora stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Fundatorzy podejmują zastrzeżone dla nich decyzje na wniosek Zarządu Fundacji, bądź co najmniej jednego Fundatora.

 3. W razie śmierci Fundatora całość kompetencji przejmuje Zarząd Fundacji.

 

Logo Pasjonacja

Copy ©2021 PasjoNacja - Twoja przestrzeń kreacji

Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 796 61 22 61

pasjonacja.art@gmail.com

Obszar działania - śląsk